Μνημόνιο συναντίληψης για τη διενέργεια διαπραγματεύσεων σχετικά με την πώληση μετοχών της εταιρείας ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. που ανήκουν στην ΤΟ International Holding Ltd, καταρτίστηκε μεταξύ της Τεχνικής Ολυμπιακής και της BELTERRA INVESTMENTS Ltd, συμφερόντων του επιχειρηματία Ιβάν Σαββίδη.

Αντίστοιχη συμφωνία καταρτίσθηκε και για τις μετοχές της «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε» που ανήκουν σε συνδεδεμένα με την εταιρεία πρόσωπα.

Η κατάρτιση της οριστικής σύμβασης τελεί υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις (διαμόρφωση των τελικών όρων, έγκριση των αρμόδιων αρχών κ.λπ.). Η εταιρεία αναφέρει πως θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη επί του θέματος.

Παράλληλα, τo διοικητικό συμβούλιο της Τεχνικής Ολυμπιακής ενημέρωσε ότι, λαμβάνοντας υπόψη το συμφέρον της εταιρείας και το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί για την απόκτηση των μετοχών της «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.», αποφάσισε την ανάκληση της από 27.9.2019 αποφάσεώς του με την οποία είχε αποφασισθεί η έναρξη διαδικασιών κοινής διάσπασης της εταιρείας «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.».

Σύμφωνα με την νέα από 13.11.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Πόρτο Καρράς Α.Ε.», αποφασίσθηκε η έναρξη διαδικασιών μερικής διάσπασης της Εταιρείας «Πόρτο Καρράς Α.Ε.».

topontiki.gr