18/10/12 - 13:02

Οι βα­σα­νι­στές του Δέν­δια

Οι βα­σα­νι­στές του Δέν­δια
42.911views

Το δελ­τίο Τύ­που του υ­πουρ­γού Δη­μό­σιας Τά­ξης, έμ­με­ση α­πά­ντη­ση στην ε­ρώ­τη­ση των βου­λευ­τών του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ για τα βα­σα­νι­στή­ρια που υ­πέ­στη­σαν στη ΓΑ­ΔΑ οι συλ­λη­φθέ­ντες της πο­ρείας της προ­πε­ρα­σμέ­νης Κυ­ρια­κής στην Κυ­ψέ­λη, εί­ναι α­πο­κα­λυ­πτι­κό. Γράφει ο Περικλής Κοροβέσης.

Όχι μό­νο κα­λύ­πτει τους βα­σα­νι­στές της ΓΑ­ΔΑ, αλ­λά δεν λέει καν αυ­τό το στε­ρεό­τυ­πο κλι­σέ: «Θα δια­ταχ­θεί Ε­ΔΕ και αν βρε­θούν έ­νο­χοι, θα α­πο­δο­θούν ευ­θύ­νες». Σφυ­ρί­ζει α­διά­φο­ρα και α­γνο­εί πλή­ρως τα συ­γκε­κρι­μέ­να ε­ρω­τή­μα­τα που θέ­τουν οι βου­λευ­τές, πα­ρα­βιά­ζο­ντας έ­τσι τον κα­νο­νι­σμό της Βου­λής (οι υ­πουρ­γοί εί­ναι υ­πο­χρεω­μέ­νοι να α­πα­ντούν στις ε­ρω­τή­σεις, έ­στω και αν σε μια πρώ­τη φά­ση, έ­χει τη μορ­φή δελ­τίου Τύ­που) και πε­ρι­φρο­νώ­ντας το ί­διο το Κοι­νο­βού­λιο.

Στο δελ­τίο Τύ­που δια­φαί­νε­ται έ­νας ι­διό­τυ­πος ρα­τσι­σμός. Ανα­κα­λύ­πτει τους πά­σης φύ­σεως μπα­χα­λά­κη­δες. Ποιοι εί­ναι αυ­τοί οι μπα­χα­λά­κη­δες; Εί­ναι φυ­λή; Εί­ναι κά­τοι­κοι της Μπα­χα­λα­κίας που ήρ­θαν πα­ρά­νο­μα στην Ελλά­δα; Εί­ναι ε­γκλη­μα­τι­κή ορ­γά­νω­ση; Πά­ντως, ό,τι κι αν εί­ναι αυ­τοί, εί­ναι έ­νο­χοι εκ των προ­τέ­ρων. Ο ο­ρι­σμός μπα­χα­λά­κη­δες εί­ναι α­σα­φής. Αλλά κα­τα­λα­βαί­νου­με πως εν­νο­εί κά­ποιο ορ­γα­νω­μέ­νο ποι­νι­κό κί­νη­μα.

Αυ­τή η νοο­τρο­πία της συλ­λο­γι­κής ευ­θύ­νης εί­ναι να­ζι­στι­κής α­ντί­λη­ψης και την πλη­ρώ­σα­με α­κρι­βά με τα ο­λο­καυ­τώ­μα­τα των α­ντι­ποί­νων στη να­ζι­στι­κή κα­το­χή. Στη δη­μο­κρα­τία οι ευ­θύ­νες εί­ναι προ­σω­πι­κές και α­νά­λο­γα τι­μω­ρεί­ται ο έ­νο­χος. Ακό­μα και αυ­τοί που α­νή­κουν στην ί­δια ορ­γά­νω­ση, δεν παίρ­νουν ό­λοι τις ί­διες ποι­νές.

Και προς ε­πίρ­ρω­σην των α­νω­τέ­ρω, αυ­τοί οι μπα­χα­λά­κη­δες πρέ­πει να έ­χουν μια εν­δο­χώ­ρα που να τους τρο­φο­δο­τεί και να τους κα­λύ­πτει. Και αυ­τός εί­ναι ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, το κόμ­μα της α­ξιω­μα­τι­κής α­ντι­πο­λί­τευ­σης. Ο κ. υ­πουρ­γός α­πο­φαί­νε­ται πως γι’ αυ­τό το κόμ­μα, η έν­νοια της νο­μι­μό­τη­τας δεν υ­φί­στα­ται. Δη­λα­δή ο θε­σμός της α­ντι­πο­λί­τευ­σης δεν εί­ναι νό­μι­μος. Και κα­τα­φεύ­γει στη θεω­ρία των δύο ά­κρων που και αυ­τή εί­ναι να­ζι­στι­κή.

Ως γνω­στόν το Γ΄ Ράιχ ή­ταν ο τρί­τος δρό­μος α­νά­με­σα στα δύο ά­κρα. Ιδιαί­τε­ρα ε­πι­κίν­δυ­νες α­πό­ψεις για έ­ναν υ­πουρ­γό Δη­μό­σιας Τά­ξης που δεν βρί­σκει τί­πο­τα το πα­ρά­νο­μο ού­τε στη Χρυ­σή Αυ­γή ού­τε στους χρυ­σαυ­γί­τες α­στυ­νο­μι­κούς, ού­τε στους βα­σα­νι­στές της ΓΑ­ΔΑ.

Η διε­θνής και πο­λύ­χρο­νη έ­ρευ­να για τα βα­σα­νι­στή­ρια έ­χει δεί­ξει πως δεν εί­ναι έρ­γο με­μο­νω­μέ­νων α­στυ­νο­μι­κών, αλ­λά πο­λι­τι­κή ε­πι­λο­γή της κυ­βέρ­νη­σης. Δεν υ­πάρ­χει κυ­βέρ­νη­ση δι­κτα­το­ρι­κή ή δη­μο­κρα­τι­κή που μπο­ρεί να ι­σχυ­ρι­στεί ά­γνοια για τα βα­σα­νι­στή­ρια μια που η ί­δια τα ε­πέ­λε­ξε. Αυ­τό γί­νε­ται αρ­γό­τε­ρα αν φτά­σει η υ­πό­θε­ση στα δι­κα­στή­ρια, που ό­λοι δη­λώ­νουν ά­γνοια, και την πλη­ρώ­νουν α­σή­μα­ντοι βα­σα­νι­στές που ε­κτε­λού­σαν δια­τα­γές. Ο α­στυ­νο­μι­κός και ο στρα­τιω­τι­κός δεν κά­νουν τί­πο­τα του κε­φα­λιού τους.

Εί­ναι φο­βι­σμέ­νοι δη­μό­σιοι υ­πάλ­λη­λοι που υ­πα­κούν τυ­φλά δια­τα­γές και εν­δια­φέ­ρο­νται να πά­νε μπρο­στά μέ­σω της α­πό­λυ­της υ­πο­τα­γής. Πέ­ρα α­πό το τι δη­λώ­νει μια κυ­βέρ­νη­ση πως εί­ναι, υ­πάρ­χει πά­ντα έ­να σί­γου­ρο κρι­τή­ριο: Εί­ναι η συ­μπε­ρι­φο­ρά της α­πέ­να­ντι στους κρα­τού­με­νους και τους φυ­λα­κι­σμέ­νους της. Τα συ­μπε­ρά­σμα­τα δι­κά σας.

Πηγη: Εποχή

Ακολουθήστε το sportdog.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις αθλητικές ειδήσεις

Δείτε όλες τις αθλητικές Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο sportdog.gr

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ