Quantcast
26/12/10 - 22:32

«Ορατός κίνδυνος επιβίωσης»

«Ορατός κίνδυνος επιβίωσης»
22.397views

Τον «κώδωνα» του κινδύνου για το μέλλον της ΠΑΕ ΑΕΚ έκρουσαν οι μικρομέτοχοι της «κιτρινόμαυρης» εταιρείας, τονίζοντας πως υπάρχει και θέμα με την επιβίωσή της...Αναλυτικά, η ανακοίνωση αναφέρει τα ακόλουθα:

«Προς ενημέρωση των φιλάθλων της Α.Ε.Κ. για αυτά που έγιναν στη Γ.Σ. των μετόχων της Π.Α.Ε. στις 17/12/2010, σας ανακοινώνουμε τα κατωτέρω.

Μετά τη δημοσίευση του Ισολογισμού χρήσεως 1/7/2009 - 30/6/2010 της Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ. μια ομάδα φίλων και μελών της Α.Ε.Κ., που έχουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία στην διερεύνηση Ισολογισμών, διαπίστωσαν από το περιεχόμενο αυτού τα ακόλουθα:

α) το σύνολο των υποχρεώσεων της Π.Α.Ε. (Μακροπροθέσμων και Βραχυπροθέσμων) ανέρχεται στις 30/6/2010 στο ποσό των 60.393.339,05, το δε Κυκλοφορούν Ενεργητικό (Απαιτήσεις + Διαθέσιμα) στο ποσό των 25.869.417,13 εκ των οποίων απαιτήσεις 14.490.574,75 είναι επισφαλείς (υπόθεση Ψωμιάδη), δηλ. υπάρχει ένα δυσανάλογα μεγάλο ταμειακό έλλειμμα.

β) οι σωρευμένες ζημίες της Π.Α.Ε μέχρι τις 30/6/2010 ανέρχονται στο ποσό των 42.299.597,22 ευρώ, οι δε ζημίες μόνο της χρήσεως 1/7/2009 – 30/6/2010 σε 18.218.642,19 ευρώ.

γ) η Καθαρή Θέση της Π.Α.Ε. (σύνολο ιδίων κεφαλαίων ήτοι μετοχικό + αποθεματικά + επιχορηγήσεις + προσωρινές καταθέσεις μετόχων ύψους 2.732.959,57) είναι αρνητική (-) κατά 11.652.685,02 ευρώ (- 11.652.685,02) και υπάρχει ορατός κίνδυνος ανακλήσεως της αδείας συστάσεως και επιβίωσης της Π.Α.Ε.

Μετά τις πιο πάνω διαπιστώσεις κινούμενοι ανιδιοτελώς από αγάπη στην ομάδα μας, αποφασίσαμε, όσοι από εμάς είχαν μετοχές της Π.Α.Ε., να τις καταθέσουμε για να λάβουμε μέρος στη Γ.Σ. αλλά και για να νομιμοποιηθούμε να ζητήσουμε την παροχή ορισμένων πληροφοριών, σύμφωνα με τον νόμο.

Για τον λόγο αυτό καταθέσαμε εμπρόθεσμα την πιο κάτω αίτησή μας προς το Δ.Σ. της Π.Α.Ε. για να μας παρασχεθούν στη Γ.Σ. ορισμένες συγκεκριμένες πληροφορίες, η παροχή των οποίων είναι υποχρεωτική από τον νόμο, το περιεχόμενο της οποίας είχε ως εξής:

ΑΙΤΗΣΗ

Της παρ. 4 του άρθρου 39 του Ν.2190/20
Προς το Δ.Σ. της Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ.

Με την ιδιότητά μας ως μετόχων κατόχων ονομαστικών μετοχών της Π.Α.Ε. που έχουμε νομιμοποιηθεί για να παραστούμε στη Γ.Σ. της 17ης/12/2010 ή και σε κάθε άλλη, κατόπιν τυχόν αναβολής, ζητούμε όπως, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 39 του Ν.2190/20, παράσχετε στη γενική συνέλευση τις ακόλουθες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας που είναι χρήσιμες για την εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

α) να τεθεί υπ’ όψη της Γ.Σ. το περιεχόμενο του διαχειριστικού ελέγχου (Έκθεση Ελέγχου) που διενήργησε η BDO, κατόπιν εντολής του Δ.Σ. της Π.Α.Ε., στοιχείο απαραίτητο για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

β) στον ισολογισμό του 2010, αναφέρεται κονδύλιο εξόδων ύψους 5.113.458 ευρώ στον λογαριασμό με τον τίτλο «Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως» ενώ στον ίδιο λογαριασμό τα ποσά ήταν για το 2009 4.867.922, 2008 1.699.656,88 και το 2007 397.978,54. Ζητούμε να πληροφορήσει το Δ.Σ. τη Γ.Σ. τον λόγο αυξήσεως του κονδυλίου αυτού κατά τα τελευταία έτη, σε ποιούς καταβλήθηκαν τα επί μέρους ποσά του κονδυλίου αυτού και να επιδείξει τα σχετικά παραστατικά.

γ) στο Προσάρτημα του 2010 αναφέρεται μέσος όρος προσωπικού 125 άτομα εκ των οποίων 31 ποδοσφαιριστές, 16 προπονητές και 78 άτομα λοιπό προσωπικό. Ζητούμε να πληροφορήσει το Δ.Σ. τη Γ.Σ. ποιά ήταν , ονομαστικά, τα άτομα αυτά και που απασχολήθηκαν. Να τεθεί υπόψη της Γ.Σ. το Ε-7 του προσωπικού.

δ) στις Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού περιλαμβάνονται αμοιβές ύψους 3.673.201,45 ευρώ και ποσό 2.104.965,90 ευρώ ως Παρεπόμενες Παροχές. Ποιές είναι αυτές οι παρεπόμενες παροχές, ποιοί τις πήραν και γιατί;

ε) Ποιές αμοιβές καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. και σε ποιούς συγκεκριμένα; Να τεθεί υπόψη της Γ.Σ. το εκκαθαριστικό Ε-7 των αμοιβών.

στ) ποιες συναλλαγές υπήρξαν κατά την ελεγχόμενη χρήση, ποιες συμβάσεις υπήρξαν και ποιά ποσά καταβλήθηκαν και ποιά εισπράχτηκαν από την εταιρεία EMPIRE A.E. και για ποιες αιτίες;

ζ) ποιες εγγυήσεις έχουν δοθεί για το ομολογιακό δάνειο και συγκεκριμένα αν έχουν δοθεί μετοχές σε ενέχυρο, με ποιούς όρους (π.χ. δικαίωμα ψήφου) και σε ποιούς

η) να αναλυθούν οι Ασώματες Ακινητοποιήσεις αξίας κτήσεως 42.509.217, 42 ευρώ και οι αντίστοιχες προσθήκες και μειώσεις χρήσης.

θ) να επιδειχθεί στη Γ.Σ. το βιβλίο μετόχων (μετοχολόγιο) για να διαπιστωθεί ποιοι είναι σήμερα μέτοχοι της εταιρείας και νομιμοποιούνται να παρίστανται στη συνέλευση.

Αθήνα 10 Δεκεμβρίου 2010

ΟΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΜΕΤΟΧΟΙ »

α) Κ. Χήνας, β) Ι. Πολιτόπουλος, γ) Α. Πολιτόπουλος, δ) Γ.Χήνας, δ) Α. Χήνας, ε) Κ. Αγγελακόπουλος και στ) Β. Καπετανόπουλος.

Οι απαντήσεις της ΠΑΕ ΑΕΚ:

Κατά την Γ.Σ., στην οποία δεν παρέστησαν αυτοπροσώπως οι μεγαλομέτοχοι κ.κ. Πάππας και Νοτιάς, αλλά εκπροσωπήθηκαν από πληρεξουσίους τους, προήδρευσε ο κ. Αδαμίδης.

1.- Στους παραστάντες μικρομετόχους δόθηκαν, στα πιο πάνω ερωτήματα, οι εξής, περιληπτικά, απαντήσεις:

α) στο πρώτο ερώτημα ο Πρόεδρος απάντησε ότι δεν έχει παραδοθεί ακόμη η έκθεση διαχειριστικού ελέγχου της BDO. Τότε οι παριστάμενοι μικρομέτοχοι, ερώτησαν πως είναι δυνατόν να ληφθεί απόφαση για οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, προσάρτημα ) που αφορούν την χρήση 1/7/2009-30/6/2010, στην οποία περιλαμβάνεται και η περίοδος μέχρι του Μαρτίου 2010 που τελεί υπό έλεγχο που ζήτησε το μετά τον Μάρτιο 2010 Δ.Σ., χωρίς να είναι γνωστά τα αποτελέσματα του ελέγχου και πρότειναν την αναβολή της Γ.Σ. μέχρι να παραληφθεί η έκθεση, γιατί αλλιώς, εύλογα, θα μπορούσε να υποθέσει κανείς ότι η παραγγελία του ελέγχου έγινε για τα μάτια του κόσμου και δεν υπάρχει σοβαρή πρόθεση διενεργείας του.

Σε παρατήρηση μάλιστα της κ. Κονιτσιώτη, δικηγόρου της Π.Α.Ε. και γραμματέως της Γ.Σ. ότι για τον έλεγχο ενδιαφέρονται οι μεγαλομέτοχοι που έχουν διαθέσει πολλά εκατομμύρια, ενώ οι παριστάμενοι μικρομέτοχοι εκπροσωπούν ένα απειροελάχιστο ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου, απάντησαν εκπρόσωποι μικρομετόχων και είπαν ότι μπορεί οι μεγαλομέτοχοι να έχουν βάλει 25 εκ ευρώ, όπως ισχυρίζεστε, αλλά ο κόσμος της Α.Ε.Κ. έχει βάλλει πολύ περισσότερα από εισιτήρια, απλά και διαρκείας, και θέλει να μάθει που πήγαν τα χρήματα αυτά που ανέρχονται σε 50 εκ, περίπου, ετησίως.

Το αίτημα αναβολής απορρίφθηκε από την πλειοψηφία των μετόχων, οι μικρομέτοχοι δε, επειδή απουσίαζε η Ερασιτεχνική, δεν είχαν το δικαίωμα να ζητήσουν έστω αναβολή λήψεως αποφάσεων με το άρθρο 39 παρ. 3 του Ν. 2190/20 γιατί δεν συγκέντρωναν ποσοστό 5% (1/20) των παρισταμένων που απαιτεί ο νόμος.

β) Για το δεύτερο ερώτημα ο εκπρόσωπος μικρομετόχων Δημ. Γεωργίου, κατέθεσε στη Γραμματέα, με αίτημα να καταχωρηθεί στα πρακτικά, αναλυτική διαχρονική κατάσταση των εξόδων λειτουργίας – Διάθεσης των χρήσεων 2007 – 2010, από τον οποίο προκύπτει ότι μεταξύ των χρήσεων 2007 και 2010 υπάρχει αύξηση των εξόδων αυτών κατά 1.184,86% , ενώ, παράλληλα υπάρχει μείωση των εσόδων, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με την κοινή λογική και ζήτησε ανάλυση των κονδυλίων του λογαριασμού αυτού.

Απάντησε ο Οικονομικός Διευθυντής Β. Πουλάκος, ο οποίος ισχυρίσθηκε ότι στο λογαριασμό αυτό έχουν σωρευθεί και διάφορα λειτουργικά έξοδα, τα οποία προηγούμενα καταχωρούντο σε άλλους λογαριασμούς, όπως π.χ. τα έξοδα τελέσεως αγώνων (ασφάλεια, ποσοστά Ε.Π.Ο. ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚΑ , κ.λ). Στο σημείο αυτό ο Β. Καπετανόπουλος παρατήρησε ότι τα έξοδα αυτά αφαιρούνται από τις εκκαθαρίσεις κάθε αγώνα, ο δε Δ. Γεωργίου παρατήρησε ότι, σύμφωνα με το λογιστικό σχέδιο, τα έξοδα αυτά δεν καταχωρούνται στο λογαριασμό έξοδα λειτουργίας διαθέσεως.

Τελικά, ο Β. Πουλάκος, ούτε προφορικά ανέλυσε το περιεχόμενο του λογαριασμού αυτού ούτε, βέβαια επέδειξε κάποιο σχετικό έγγραφο.

γ) Στο τρίτο ερώτημα δεν επιδείχθηκε το Ε-7 που ζητήθηκε, ούτε αναφέρθηκαν τα ονόματα των απασχολουμένων, γιατί, κατά την Π.Α.Ε. τίθεται θέμα προσωπικών δεδομένων και δεν μπορούν να δοθούν ονόματα. Πάντως ο Πρόεδρος δήλωσε ότι ήδη έχει περιορισθεί κατά πολύ ο αριθμός του προσωπικού και πωλήθηκαν τα υπεράριθμα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούσε το προσωπικό και βρίσκονταν ακινητοποιημένα (10 πολυτελή αυτ/τα)

δ) Στο τέταρτο ερώτημα που αφορούσε τις παρεπόμενες αμοιβές προσωπικού, κατά τον Β. Πουλάκο, αποτελούν τα ενοίκια και τα κοινόχρηστα σπιτιών των ποδοσφαιριστών και των προπονητών. Έγινε συζήτηση και σχολιάσθηκε το υπερβολικό αυτό ποσό των 2.104.965,90 ευρώ από τους παρισταμένους μικρομετόχους Παρίση και Βουδούρη.

ε) Στο πέμπτο ερώτημα. Ως προς τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. ύψους 266.107,88 ευρώ δεν ανακοινώθηκε τίποτε, απλά δηλώθηκε ότι η αμοιβή του σημερινού Προέδρου είναι 1.000,00 ευρώ τον μήνα

στ) Στο έκτο ερώτημα σχετικά με την EMPIRE A.E., ο Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι η Π.Α.Ε. δεν έχει εισπράξει κανένα ποσό από την εταιρεία αυτή, αλλά μείωσε, με ενέργειες του, τις απαιτήσεις της εταιρείας ΓΛΟΥ Α.Ε. από επτά (7) εκ ευρώ σε ένα (1) και ότι η εταιρεία αυτή, αντί να πάει στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα, θα εξυγιανθεί προς όφελος της Π.Α.Ε.

Σε παρατήρηση πολλών μικρομετόχων τι δουλειά έχει η Π.Α.Ε. με την EMPIRE A.E., ο Πρόεδρος παραδέχθηκε ότι μέτοχοι της εταιρείας αυτής είναι οι μέτοχοι της Π.Α.Ε. και όχι η εταιρεία, αλλά υπάρχει σύμβαση εκχωρήσεως του δικαιώματος χρήσεως των σημάτων της Α.Ε.Κ. προς την εταιρεία αυτή, της οποίας, μάλιστα θα αλλάξουν και το Δ.Σ. που υπάρχει σήμερα υπό την Προεδρία του Ν. Θανόπουλου. Σε παρατήρηση μικρομετόχων ότι το σήμα, με αποφάσεις της Επιτροπής Σημάτων, έχει κατοχυρωθεί στην Ερασιτεχνική, ο Πρόεδρος απάντησε ότι έχει επέλθει συμφωνία με την Ερασιτεχνική και έχει υπογραφεί και σχετική σύμβαση εκχώρησης των σημάτων προς την Π.Α.Ε.

Οι μικρομέτοχοι, μετά την ανωτέρω απάντηση, ζήτησαν να δουν τη σύμβαση, πράγμα που αρνήθηκαν οι διοικούντες την Π.Α.Ε., όπως επίσης αρνήθηκαν να τους γνωρίσουν αν υπάρχει απόφαση της Γ.Σ. και σχετική σύμβαση μεταξύ Π.Α.Ε. και EMPIRE A.E., όπως έγινε με το προπονητικό κέντρο, με δεδομένο ότι μέτοχοι και μέλη του Δ.Σ. αμφοτέρων των εταιρειών είναι τα ίδια πρόσωπα.

Ο εκ των μικρομετόχων Β. Καπετανόπουλος που έχει ειδικά ασχοληθεί με το θέμα ενημέρωσε τη Γ.Σ. ότι η εταιρεία «EMPIRE A.E.», συνεστήθη με το υπ’ αρίθμ. 3257/27-1-2005 καταστατικό συμβόλαιο της Συμβ/φου Αθηνών Ιφιγένειας Κίμινου με ιδρυτές τους : α) Θεμ. Νικολαϊδη, β) Τάκη Κανελλόπουλο, γ) Πέτρο Παππά, δ) Γκίκα Γκούμα, ε) Αναστ. Θανόπουλο, στ) Γεώργ. Κιντή , ζ) Νικ. Νοτιά, η) Κων. Λουτσίδη, θ) Νικ. Κούλη, θ) Ευστρ. Φανάρα, ι) Κων. Φανάρα, ια) Γεωργ. Κουμπάρο, ιβ) Βασιλική Κουμπάρου, ιγ) Λουϊζου Παπαδόπουλου – Φατάλα και ιδ) Σπύρ. Δελιάδη , οι οποίοι ήταν, τότε και μέτοχοι της Π.Α.Ε., μέλη δε του Δ.Σ. αυτής είναι μέχρι τις 30/6/2012, οι Ν. Θανόπουλος, Ν. Κούλης, Ν. Νοτιάς, Α. Θανόπουλος, Π.Παππάς, Κ. Φαναράς,Μ. Δημαράκης,Χ. Γεωργούλης και Γ. Αθανασόπουλος . Η Π.Α.Ε. κατέθεσε στο Υπουργείο Ανάπτυξης 12 σήματα με κύριο χαρακτηριστικό τη λέξη Α.Ε.Κ. και στη συνέχεια, έχει εκχωρήσει τη χρήση των σημάτων στην εν λόγω εταιρεία, η οποία τα έχει , περαιτέρω, εκχωρήσει σε διάφορες άλλες εταιρείες που τα χρησιμοποιούν σε προϊόντα τους, έναντι προμηθείας, που ανέρχεται, κατά πληροφορίες μας, σε ποσοστό 25% επί των πωλήσεων.

Επίσης η «EMPIRE A.E.» είναι, ιδιοκτήτρια των ανά την χώρα καταστημάτων (AEKSHOP) που πωλούν προϊόντα με το σήμα της Α.Ε.Κ. προς ίδιο όφελος. Κατόπιν αυτών, παρατήρησε, είναι αδιανόητο να μην έχει εισπράξει η Π.Α.Ε. χρήματα από την «EMPIRE A.E.» και πιστεύει ότι, στο θέμα της EMPIRE A.E. υπάρχουν σοβαρότατες υπόνοιες διαπράξεως ποινικών αδικημάτων όπως απάτης, παραβάσεως του νόμου περί αθεμίτου ανταγωνισμού και του νόμου προστασίας των καταναλωτών, γιατι ο κόσμος της Α.Ε.Κ. πίστευε ότι αγοράζοντας προϊόντα με το σήμα της Α.Ε.Κ. ,ενίσχυε οικονομικά την ομάδα μας, ενώ όπως αποδεικνύεται ενίσχυε την τσέπη των κ.κ. μετόχων, γιατί, όπως παραδέχθηκε και ο Πρόεδρος, μέχρι σήμερα ουδέν ποσό εισέπραξε η Π.Α.Ε από την εταιρεία αυτή.

Ο Δ. Γεωργίου, επέδειξε στη συνέλευση το Τ.Α.Ε που έχει δημοσιευθεί ο τελευταίος ισολογισμός της EMPIRE A.E. από τον οποίο προκύπτουν πωλήσεις 1.797.138,02 και κόστος των πωληθέντων 1.411.935,08 με μικτό κέρδος 385.202,9 ευρώ, ενώ από την μακρά εμπειρία που έχει στις επιχειρήσεις πωλήσεως επωνύμων ειδών η σχέση κόστους / τιμής πωλήσεως είναι 1:4.

Ο Β. Καπετανόπουλος συμπλήρωσε ότι, στον ίδιο ισολογισμό εμφανίζονται έκτακτα κέρδη 5.197 ευρώ, που προέρχονται, προφανώς , από την εκχώρηση του δικαιώματος χρήσεως του σήματος από την EMPIRE A.E. σε τρίτους, ενώ είναι γνωστό σε όλους μας, ότι τα αεροδρόμια και καταστήματα στις Εθνικές οδούς πωλούν προϊόντα με το σήμα της Α.Ε.Κ., από έγγραφα δε που κατέχει η προμήθεια που εισπράττει η EMPIRE A.E. ανέρχεται στο 25% της τιμής πωλήσεως.

Ο Πρόεδρος απάντησε ότι η EMPIRE A.E. δεν εισέπραξε τα ποσοστά της από κάποια άλλη εταιρεία πρός την οποία η EMPIRE A.E. είχε εκχωρήσει το σήμα γιατί αυτή υπήχθη στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κωδικα.

ζ) Επί του εβδόμου ερωτήματος τα μέλη του Δ.Σ. δήλωσαν ότι δεν έχουν δοθεί μετοχές σε ενέχυρο για το ομολογιακό δάνειο αλλά μόνο προσωπικές εγγυήσεις μετόχων.

η) δεν αναλύθηκαν «οι ασώματες ακινητοποιήσεις» που αποτελούνται από τα έξοδα μεταγραφών και ανανεώσεων συμβολαίων ποδοσφαιριστών, όπως αναγράφεται στον ισολογισμό, που εμφανίζονται με αξία κτήσεως 41.242.781,07 ευρώ και αναπόσβεστη αξία 19.222.496,28 ευρώ.

θ) Επιδείχθηκε δακτυλογραφημένη κατάσταση των μετόχων και όχι το μετοχολόγιο, δηλ. το βιβλίο που έχει καταχωρηθεί κάθε έκδοση ή μεταβίβαση μετοχών που ζητήθηκε, για να δούμε ποιοι είναι, πράγματι, μέτοχοι. Τελικά, οι μέτοχοι πλειοψηφίας ενέκριναν τις οικονομικές καταστάσεις της 30ης/6/2010 και απάλλαξαν το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη, μειοψηφούντων των μικρομετόχων.

2.- Επί του θέματος της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, το Δ.Σ. πρότεινε την αύξηση κατά 15 εκ με την έκδοση νέων μετοχών που θα διατεθούν με τιμή διαθέσεως 6,40 εκάστη. Ο Δ. Γεωργίου είπε ότι η τιμή εκδόσεως είναι παράλογα υψηλή, αν ληφθεί υπόψη η οικονομική κατάσταση της εταιρείας που εμφανίζεται στον ισολογισμό, ο Ι. Πολιτόπουλος είπε ότι όσο φανατικός αεκτζής να είναι κάποιος θα ήταν παράλογο να αγοράσει μετοχές στα 6,40 ευρώ ενώ η πραγματική αξία της μετοχής είναι μηδενική, το ίδιο υποστήριξαν και οι Βουδούρης και Παρίσης και αναλύοντες την πρόταση του Δ.Σ. επισήμαναν ότι, αν κάποιος καταβάλει και τα 15 εκ της αυξήσεως , θα πάρει 2.343.750 μετοχές, οι οποίες προστιθέμενες στις υπάρχουσες στον ισολογισμό 6.101994, θα αποτελούν μειοψηφία κάτω του 30% του συνόλου των μετοχών. Είναι δυνατόν ποτέ κάποιος , όσο φανατικός ΑΕΚτζής και αν είναι να διαθέσει αυτό το ποσό για να το διαχειρίζονται άλλοι;

Ο Β. Καπετανόπουλος υπενθύμισε ότι το 2010 λήφθηκαν δύο αποφάσεις αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, κατά 15 και 8 εκ ευρώ, τα οποία δεν καλύφθηκαν από ενδιαφερομένους και με αποφάσεις του Δ.Σ. έγινε περιορισμός των αυξήσεων, λόγω μη καλύψεώς τους, όπως συστηματικά γινόταν επί εποχής Νικολαϊδη με αποτέλεσμα από το 2004 μέχρι το 2009 να έχουν αποφασισθεί πάνω από 20 αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου οι οποίες δεν καλύφθηκαν, γιατί η τιμή εκδόσεως ήταν υπερβολική.

Για το λόγο αυτό ο Β. Καπετανόπουλος επανέφερε και πάλι την πρόταση που είχε γίνει από αυτόν και λοιπούς μικρομετόχους στις Γ.Σ. του Ιανουαρίου και Μαρτίου περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου κατά 20 εκ, με έκδοση μετοχών στο άρτιο, δηλ. προς 1,32 ευρώ ανά μετοχή μαζί με το δικαίωμα της Ερασιτεχνικής και με ευρεία διασπορά των μετοχών και παράλληλα την εφαρμογή των αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης και παρεκάλεσε η πρότασή του αυτή να καταχωρηθεί στα πρακτικά

Η πλειοψηφία των μετόχων της Π.Α.Ε. ψήφισε την πρόταση του Δ.Σ., μειοψηφησάντων των μικρομετόχων.

ΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΝΤΕΣ ΣΤΗ Γ.Σ. ΜΙΚΡΟΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΙ

Στ. Βουδούρης, Δημ Γεωργίου, Στεφ. Δουλγέρωφ, Βασ. Καπετανόπουλος, Νικ. Παρίσης και Ι.Πολιτόπουλος, Κυρ. Χήνας ( με αντιπρόσωπο)».

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, newpost.gr

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ